NO UPS NL

We leveren momenteel geen SIM-pakketten en Pin bestellingen met UPS. Selecteer aub standaardpost.

ACN logo 100 

VERKOOPVOORWAARDEN

Dank u wel dat u heeft gekozen voor IBO-hulpmiddelen! Uw aankoop en gebruik van IBO-hulpmiddelen valt onder deze Verkoopvoorwaarden, ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden voor de website (samen de "Overeenkomst" genoemd). Overige informatie over de IBO-hulpmiddelen is beschikbaar op www.acnibo.tools ("IBO-hulpmiddelenwebsite").

1. Reikwijdte van de Overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst regelt de aankopen van IBO-hulpmiddelen via de IBO-hulpmiddelenwebsite door Independent Business Owners ("IBOs", "u" of "uw"). Transacties tussen IBO's van ACN en Klanten vallen niet onder deze Overeenkomst.

2. Informatie over de verkoper

Verkoper: ACN Europe B.V. ("ACN", "ons", "wij" of "ons")
Gevestigd aan:

Thomas R. Malthusstraat 1-3

1066 JR Amsterdam

Nederland

Land van oprichting: Nederland
Bedrijfsregistratienummer: 34110202 (Kamer van Koophandel van Amsterdam)
Btw-nummer: NL 8079 69 102 B 01
Klantenservice: www.acnibo.tools/index.php/nl/contact

3. Instellen van uw IBO-hulpmiddelenaccount

3.1 U kunt IBO-hulpmiddelen bestellen zonder een account ("Klantaccount”) aan te maken, maar u kunt ook een Klantaccount maken voordat u voor de eerste keer IBO-hulpmiddelen koopt via de IBO-hulpmiddelenwebsite. Daarmee voorkomt u dat u iedere keer uw gegevens moet invoeren als u IBO-hulpmiddelen wilt bestellen.

3.2 Om dit te doen gaat u naar de Registreren-knop op de IBO-hulpmiddelenwebsite. U bent verplicht bepaalde persoonsgegevens op te geven voor het instellen van uw klantaccount. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ACN in overeenstemming met clausule 8 van deze Overeenkomst en ons Privacybeleid.

3.3 U kunt uw Klantaccount en uw aankopen beheren door middel van het gedeelte Mijn Account op de IBO-hulpmiddelenwebsite.

4. Bestellen van uw IBO-hulpmiddelen

4.1 Door een bestelling in te dienen via de IBO-hulpmiddelenwebsite ("Bestelling") gaat u ermee akkoord dat u IBO-hulpmiddelen aanschaft. ACN kan uw Bestelling om welke reden ook accepteren of weigeren. Uw Bestelling wordt definitief en u heeft een bindende Overeenkomst met ACN wanneer (a) ACN uw betaling ontvangt en uw bestelling accepteert en (b) u een bevestiging per e-mail van ACN ontvangt. De datum waarop u uw bevestiging per e-mail ontvangt, wordt de Besteldatum genoemd.

4.2 U wordt verzocht contact op te nemen met de klantenservice indien u geen bevestiging per e-mail ontvangt binnen 48 uur na plaatsing van uw Bestelling.

5. Betalen voor uw IBO-hulpmiddelen

5.1 De prijzen zijn inclusief BTW die in rekening wordt gebracht tegen het tarief dat van toepassing is op de Besteldatum. Btw-tarieven kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. Er worden mogelijk afzonderlijk verzendkosten op uw factuur vermeld. Wij kunnen de prijzen op ieder moment wijzigen. Prijswijzigingen zijn van toepassing op toekomstige aankopen van IBO-hulpmiddelen. Sommige landen heffen invoerrechten, douanekosten of andere belastingen over uw aankoop van IBO-hulpmiddelen. Deze accijnzen en belastingen kunnen worden geïnd wanneer u uw Bestelling plaatst of op het moment van levering. In het laatste geval zullen de accijnzen en belastingen worden geïnd door de bezorger. U bent tevens verantwoordelijk voor alle kosten die door uw bank of kaartuitgever in rekening worden gebracht met betrekking tot uw aankoop van IBO-hulpmiddelen.

5.2 U dient een betaalmethode te selecteren wanneer u uw Bestelling plaatst. U kunt informatie vinden over geaccepteerde betaalmethoden op de betalings- en leveringspagina.

5.3 Uw bestelling kan worden geweigerd of vertraging oplopen indien uw betaalgegevens onjuist zijn of indien betaling wordt geweigerd door uw bank of kaartuitgever. Als ACN kosten oploopt als gevolg van een geweigerde of vertraagde betaling, inclusief verzend- of retourkosten, dan dient u deze kosten aan ACN terug te betalen. Het is mogelijk dat wij gebruikmaken van incassobureaus of andere juridische middelen om het door u aan ons verschuldigde bedrag te innen, en u bent verantwoordelijk voor betaling van alle kosten die wij als gevolg van incasso oplopen.

6. Levering van uw IBO-hulpmiddelen

6.1 Informatie over ons leveringsgebied is te vinden op de betalings- en leveringspagina van de Website. Wij zullen uw IBO-hulpmiddelen binnen 30 dagen nadat uw bestelling voltooid is, leveren op het leveringsadres dat door u is opgegeven. U heeft het recht uw Bestelling te annuleren indien wij nalaten IBO-hulpmiddelen binnen 30 dagen te leveren als gevolg van een fout van ons, op voorwaarde dat u eerst een schriftelijk verzoek indient bij ons na de 30 dagen waarin u om levering vraagt en wij nalaten IBO-hulpmiddelen binnen een redelijke tijd na dit verzoek te leveren. Annulering is uw exclusieve rechtsmiddel voor late levering.

6.2 ACN is niet verantwoordelijk voor laat geleverde of niet aangekomen producten (a) indien dit wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover wij geen controle hebben, zoals weersomstandigheden, mechanische mankementen of problemen met het voertuig, industriële acties, overheidsbeperkingen of diefstal; (b) indien u heeft nagelaten binnen 30 dagen na de datum waarop wij bevestigen dat uw IBO-hulpmiddelen naar u zijn verzonden, ons te informeren over een laat geleverd of niet aangekomen product of (c) indien u een onjuist of onvolledig leveringsadres opgeeft. In het laatste geval bent u verantwoordelijk voor terugbetaling aan ACN van de retourkosten en administratiekosten.

6.3 U of iemand die u machtigt dient aanwezig te zijn om uw IBO-hulpmiddelen in ontvangst te nemen. Indien niemand aanwezig is om de levering te accepteren of indien de levering wordt geweigerd, zal de bestelling worden teruggestuurd naar ACN en zullen er retourkosten en administratiekosten in rekening worden gebracht.

7. Herroeping en retourzendingen

7.1 Herroepingsrecht: U heeft het recht deze Overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van uw IBO-hulpmiddelen. Dit wordt de "Herroepingstermijn" genoemd. De Herroepingstermijn zal eindigen 14 dagen nadat u of een andere persoon die door u is aangewezen, uw IBO-hulpmiddelen in het bezit krijgt.

7.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons vóór het einde van de Herroepingstermijn schriftelijk te informeren over uw beslissing om te herroepen. De eenvoudigste manier om te herroepen is door contact met ons op te nemen per e-mail, telefoon of post. De contactgegevens vindt u op de pagina Contact. U mag het "Modelformulier voor herroeping", dat beschikbaar is op de IBO-hulpmiddelenwebsite en aan u is verstrekt als onderdeel van uw bevestigingsmail, gebruiken om ons te informeren over uw beslissing om te herroepen, maar dit is niet verplicht.

7.3 Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen restitueren die wij van u hebben ontvangen, inclusief BTW en de kosten voor levering van de IBO-hulpmiddelen aan u, maar exclusief de kosten voor retourzending, onder voorwaarde dat de IBO-hulpmiddelen niet zijn gebruikt of geopend en in verkoopbare staat verkeren. Wij zullen u terugbetalen door middel van dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om ons te betalen, tenzij anders overeengekomen.

7.4 U dient uw IBO-hulpmiddelen op eigen kosten aan ons te retourneren om restitutie te ontvangen. Wij zullen uw restitutie verstrekken binnen 14 dagen na de datum waarop wij de goederen van u terugontvangen of u bewijs levert dat u deze naar ons heeft verzonden. Indien u deze Overeenkomst herroept voordat u uw IBO-hulpmiddelen ontvangt, dient u de levering van de goederen te weigeren.

7.5 Indien u nationale of regionale belastingen of accijnzen (zoals invoerrechten) heeft betaald aan iemand anders dan ACN, dan dient u restitutie voor deze bedragen rechtstreeks via deze derde partij te verkrijgen.

7.6 U kunt alle of enkele IBO-hulpmiddelen die door u zijn gekocht, retour sturen mits de IBO-hulpmiddelen die als set zijn gekocht gezamenlijk worden geretourneerd. Indien u enkele maar niet alle IBO-hulpmiddelen retourneert die in één bestelling zijn gekocht, zult u slechts restitutie ontvangen voor de geretourneerde IBO-hulpmiddelen en overeenkomende verzendkosten en BTW.

7.7 Retourzending van beschadigde producten: Wij zullen uw IBO-hulpmiddelen kosteloos vervangen indien deze beschadigd zijn vóór levering, op voorwaarde dat u contact opneemt met de klantenservice binnen 14 dagen na ontvangst van uw Benevita-producten. Wij vragen u mogelijk de IBO-hulpmiddelen op onze kosten aan ons te retourneren zodat wij de staat ervan kunnen verifiëren. Vervanging van beschadigde IBO-hulpmiddelen is uw enige rechtsmiddel onder deze Overeenkomst. U heeft geen recht op restitutie, schadeloosstelling of andere rechtsmiddelen.

7.8 Rechten en plichten: Er gelden aanvullende rechten en verplichtingen voor retourzendingen door IBO's van ACN. Lees uw ACN IBO-overeenkomst voor meer informatie. De voorwaarden van uw ACN IBO-overeenkomst prevaleren indien deze Overeenkomst en uw IBO-overeenkomst elkaar tegenspreken.

8. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, onderhouden en verwerken persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, betaalgegevens, en gegevens over uw computer en browser, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ons Privacybeleid. U gaat ermee akkoord voortdurend nauwkeurige, actuele en volledige informatie aan ons te verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens bijwerken door uw klantaccount te openen. Aanvullende informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan worden gevonden in ons Privacybeleid.

9. Opgave van garantie; aansprakelijkheidsbeperking

9.1 IBO-hulpmiddelen worden aangeboden in de huidige staat en zo lang ze beschikbaar zijn, en uw gebruik van IBO-hulpmiddelen is op eigen risico. ACN wijst alle garanties tot de toegestane wettelijke omvang af. Onze aansprakelijkheid voor claims voortvloeiend uit of in verband met uw aankoop of gebruik van IBO-hulpmiddelen is beperkt tot restitutie voor of vervanging van het desbetreffende IBO-hulpmiddel. Dit rechtsmiddel is exclusief en sluit alle andere rechtsmiddelen of voorwaarden uit, expliciet, impliciet, statutair, contractueel of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties tot verkoopbaarheid, gepastheid, geschiktheid voor gebruik en niet-inbreuk.

9.2 U gaat ermee akkoord dat ACN, haar directeurs, medewerkers, consultants, IBO's en leveranciers niet verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die u lijdt als gevolg van uw aankoop of gebruik van IBO-hulpmiddelen, ongeacht of deze voortvloeit uit of in verband staat met contractbreuk, onjuiste voorstelling, nalatigheid of anderszins.

10. Overige zaken die u moet weten

10.1 Gedragsregels: ACN is lid van Seldia, de Europese Vereniging voor Directe Verkoop ("Seldia") (www.seldia.eu); de Vereniging Directe Verkoop ("VDV") (www.directeverkoop.nl), de Vereniging voor Directe Verkoop in Nederland; en de Verenigingen voor Directe Verkoop ("DSA's") in een aantal andere Europese landen. Zie clausule 10.2 hieronder voor meer informatie. Seldia, de VDV en de overige DSA's hebben gedragsregels opgesteld voor directeverkoopbedrijven en directe verkopers. ACN en haar IBO's houden zich aan deze regels.

10.2 Geschillen: Indien u bepaalde kosten betwist of een reden tot bezorgdheid of klacht heeft over uw IBO-hulpmiddelen, neem dan contact op met de klantenservice. De contactgegevens vindt u hier: www.acnibo.tools/index.php/nl/contact. U en ACN gaan ermee akkoord uw bezorgdheid op minnelijke wijze proberen op te lossen. Als wij niet in staat zijn een oplossing te vinden, kunt u wellicht een klacht indienen bij de Vereniging voor Directe Verkoop in uw regio. Zie hieronder een overzicht van Verenigingen voor Directe Verkoop waarvan ACN lid is.

Land: Vereniging voor Directe Verkoop: Website:
Denemarken Direkte Salgs Foreningen (DSF) www.disafo.dk
Spanje Asociacion de Empresas de Venta Directa (AVD) www.avd.es
HONGARIJE Közvetlen Értékesítők Szövetségét (DSA Hongarije) www.dsa.hu
Ierland The Direct Selling Association of Ireland (DSAI) www.dsai.ie
Nederland Vereniging Directe Verkoop (VDV) www.directeverkoop.nl
Noorwegen Direktesalgsforbundet (DF Norge) www.direktesalgsforbundet.no
Polen Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) www.pssb.pl
Zweden Direkthandelns Forening (DF Sverige) www.direkthandeln.org
Verenigd Koninkrijk The Direct Selling Association Ltd. (DSA) www.dsa.org.uk

Indien u woont in een land waar ACN geen lid is van de plaatselijke Vereniging voor Directe Verkoop, kunt u een klacht indienen bij de VDV. Informatie over het indienen van een klacht bij de VDV is beschikbaar op www.directeverkoop.nl. De VDV zal uw klacht niet in behandeling nemen indien u niet eerst heeft geprobeerd deze samen met ACN te op te lossen.

Als u uw product of dienst online heeft aangeschaft, kunt u wellicht ook gebruikmaken van het onlineplatform voor oplossing van geschillen ("ODR") om uw geschil op te lossen. Het ODR-platform wordt beheerd door de Europese Commissie en is beschikbaar in alle EU talen. Informatie over het indienen van een klacht bij het ODR-platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer u ervoor kiest gebruik te maken van het ODR-platform, verwijs dat naar het e-mailadres van de Klantenservice Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

10.3 Jurisdictie en locatie: Deze Overeenkomst valt onder Nederlandse wetgeving en hierop is Nederlands recht van toepassing ongeacht uw woonplaats. U gaat ermee akkoord dat u zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van de rechtscolleges in Amsterdam, Nederland voor het oplossen van alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

10.4 Gehele Overeenkomst: Deze Overeenkomst bevat de gehele Overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle voorgaande afspraken en overeenkomsten. Verklaringen en andere informatie die aan u zijn verstrekt door IBO's van ACN zijn niet bindend voor ACN. Aankopen die rechtstreeks bij IBO's van ACN worden verricht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze Overeenkomst.

10.5 Wijzigingen in deze Overeenkomst: Wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op IBO-hulpmiddelen na de datum van wijziging. Wij kunnen IBO-hulpmiddelen op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen of stopzetten.

10.6 Scheidbaarheid: Indien een bepaling uit deze Overeenkomst wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar, dan zullen de resterende bepalingen in deze Overeenkomst van kracht blijven.

10.7 Afstand: Het nalaten van ACN om enig(e) recht, macht of oplossing uit te oefenen of uit te voeren in overeenstemming met deze Overeenkomst mag niet worden beschouwd als verklaring van afstand.

10.8 Toewijzing: Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u bedoeld en mag niet door u worden toegewezen of overgedragen. ACN kan deze Overeenkomst en de bijbehorende rechten en plichten toewijzen aan welke persoon ook, zonder uw toestemming en zonder kennisgeving aan u.

10.9 Taal: Deze Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. Vertalingen zijn enkel voor uw gemak. In het geval van inconsistenties zal de Engelstalige versie prevaleren.

 

ACN Europe BV

Kamer van Koophandel: Amsterdam 34110202, OB-nummer: NL 8079 69 102 B 01

Postadres: Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam, Nederland

Contact

ACN Europe BV
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
the Netherlands

Sitemap

Veilig Kopen